KHỞI TẠO CLOUD SERVER

H1

189 000 VND / Tháng

Cấu hình


CPU
1 vCPU

RAM
1 GB

SSD
20 GB

H2

369 000 VND / Tháng

Cấu hình


CPU
2 vCPUs

RAM
2 GB

SSD
40 GB

H3

657 000 VND / Tháng

Cấu hình


CPU
2 vCPUs

RAM
4 GB

SSD
60 GB

H4

1 161 000 VND / Tháng

Cấu hình


CPU
4 vCPUs

RAM
8 GB

SSD
80 GB

H5

1 650 000 VND / Tháng

Cấu hình


CPU
4 vCPUs

RAM
12 GB

SSD
100 GB

Chu kỳ thanh toán:

Tên máy chủ

Private Network *


IPv6 *Thông tin khách hàng

Type the characters you can see in the image below
Refresh

Ghi chú thêm thông tin

Chi tiết đặt hàng

Chi tiết dịch vụ Giá
H5 1 830 000 VND
VAT @ 10%   183 000 VND
Tổng Tiền:
2 013 000 VND Tháng

Tổng tiền::

2 013 000 VND

Currency

Sử dụng mã khuyến mãi