KHỞI TẠO CLOUD SERVER

H1

189 000 VND / Tháng

Cấu hình


CPU
1 vCPU

RAM
1 GB

SSD
20 GB

H2

369 000 VND / Tháng

Cấu hình


CPU
2 vCPUs

RAM
2 GB

SSD
40 GB

H3

657 000 VND / Tháng

Cấu hình


CPU
2 vCPUs

RAM
4 GB

SSD
60 GB

H4

1 161 000 VND / Tháng

Cấu hình


CPU
4 vCPUs

RAM
8 GB

SSD
80 GB

H5

1 650 000 VND / Tháng

Cấu hình


CPU
4 vCPUs

RAM
12 GB

SSD
100 GB

Chu kỳ thanh toán:

Tên máy chủ

Private Network *


IPv6 *Thông tin khách hàng

Type the characters you can see in the image below
Refresh

Ghi chú thêm thông tin

Chi tiết đặt hàng

Chi tiết dịch vụ Giá
H2 410 000 VND
VAT @ 10%   41 000 VND
Tổng Tiền:
451 000 VND Tháng

Tổng tiền::

451 000 VND

Currency

Sử dụng mã khuyến mãi